29.11.2020

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »BRAVO BOŽIČEK«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki se začne 8.12.2020 in traja do 15.11.2020:

»BRAVO BOŽIČEK«

1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre z nazivom »BRAVO BOŽIČEK« je podjetje BRAVO 1, športni marketing d.o.o., Milčinskega ulica 13, 1000 Ljubljana, mat. št. 7227230000 (v nadaljevanju: organizator).

2. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija Nogometnega kluba Bravo.

3. UDELEŽENCI

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V kolikor v nagradni igri sodeluje oseba, mlajša od 18 let, soglasje za sodelovanje poda skrbnik, roditelj oz. drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe. Izjava o soglasju za mladoletno osebo se poda ob prevzemu nagrade. V kolikor ob prevzemu nagrade skrbnik oziroma roditelj ali drugi zakoniti zastopnik mladoletne osebe ne poda izjave o sodelovanju, se šteje, da soglasje za sodelovanje ni podano in se v takšnem primeru nagrada mladoletni osebi ne podeli. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju BRAVO 1 ali njihovi družinski člani.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

4. PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, pa naj bo v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

5. NAČIN SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE

Sodelujoči morajo v komentar pod objavo nagradne igre na družbenem omrežju Facebook zapisati odgovor na nagradno vprašanje, deliti objavo in »lajkati« oziroma všečkati objavo.

Med vsemi sodelujočimi bo ob koncu nagradne igre komisija* izžrebala enega (1) nagrajenca, ki bo prejel darilni bon družbe Nomago d.o.o. v višini 20 EUR in Bravo Slušalke Philips TASH402BK v vrednosti 69,99 EUR. Žrebanje bo potekalo ob prisotnosti dveh članov komisije na sedežu organizatorja.

*Komisijo sestavljata dva člana iz družbe BRAVO 1 d.o.o.

6. ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 8.12.2020 do 15.12.2020. Organizator bo v roku 5 delovnih dni po končani nagradni igri razglasil zmagovalca nagradne igre.

7. NAGRADE

Nagrade se nagrajencem podelijo na naslednji način:

Nagrajenec mora nagrado prevzeti na sedežu NK Bravo, Milčinskega ulica 2, 1000 Ljubljana po predhodno dogovorjenem terminu.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

8. VREDNOST NAGRAD IN AKONTACIJA DOHODNINE

Vrednost nagrade presega 42 EUR. Vrednost nagrade se všteva v davčno osnovo prejemnika.

9. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

10. PREVZEM NAGRADE

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenec mora organizatorju sporočiti podatke, ki jih potrebuje za izdajo nagrade. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v 30 dneh po opravljenem žrebu.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

• nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,

• se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,

11. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

12. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV GLEDE PREVZEMA NAGRADE

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in je organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. podjetju Bravo 1 d.o.o., dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679; uredba GDPR) ter z vsakokratno veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.

Podatke skrbno varujemo, o posameznikovih pravicah (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, pa se je možno seznaniti na spletni strani www.nk-bravo.si.

S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

13. OSTALE DOLOČBE

Navodila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani NK Bravo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo organizator udeležence obvestil prek spletne strani https://www.nk-bravo.si/ ali Facebook profila NK Bravo. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 4.12.2020

Organizator nagradne igre:

Bravo 1, športni marketing d.o.o., Milčinskega ulica 13, 1000 Ljubljana

 

SPONZORJI

BRAVO MALČKI, KUL NAVIJAČ, BRAVO NOGOMETNA IZKUŠNJA

SPONZORJI IN PODPORNIKI

MEDIJSKI POKROVITELJI